Aktuality

ICTU aktuálně

Czech Digital Solutions

Představujeme projekt Hospodářské komory ČR "Czech Digital Solutions". Tento projekt je nabídkou funkčních, kvalitních a zajímavých českých ICT řešení. Více informací naleznete na odkazu Czech Digital Solutions
17. 4. 2024
ICTU aktuálně

Pozvánka na workshop AI a odpovědnost

Obracíme se na vás jménem Platformy pro AI Svazu průmyslu a dopravy a ICT UNIE (Platforma AI). Platforma AI má za cíl pomáhat rozvoji podnikání a řešení postavených na umělé inteligenci. Umělou inteligenci vnímáme jako aktuální a zásadní příležitost pro růst podnikání a rozvoje průmyslu v České republice.  Z dotazníkového šetření, které Platforma AI společně s Hospodářskou komorou ČR realizovala v únoru 2024 (a jehož cílem bylo identifikovat problémy, které firmám a podnikatelům brání využívat AI), vyplývá, že významnou bariérou pro poskytovatele AI je nejasné legislativní prostředí.  Proto se Platforma AI rozhodla uspořádat sérii workshopů „Nebojme se legislativy v oblasti AI“. Jednotlivými tématy Vás provedou významné advokátní kanceláře KPMG Legal a HAVEL & PARTNERS. Věříme, že Vám tyto workshopy pomohou lépe se zorientovat v právní úpravě AI, a to i s ohledem na unijní nařízení AI Act – první komplexní harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci.  První workshop „AI a odpovědnost“ zaměřený i na škodu způsobenou AI se koná 25. dubna 2024 od 10:00 hod v prostorách advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. Pokud se nebudete moci zúčastnit osobně, nabízíme i možnost vzdáleného připojení. Předpokládaná doba trvání workshopu je 1,5 hodiny včetně bloku otázek a odpovědí.  Workshop je určen pro zástupce z veřejného i soukromého sektoru, primárně pro dodavatele a tvůrce systémů AI, startupy a začínající podnikatele, včetně uživatelů těchto systémů mimo poradenské společnosti. Svoji účast na workshopu prosím potvrďte nejpozději do 21.4.2024 pomocí QR kódu na oficiální pozvánce v odkazu níže.https://api.ictu.cz/storage/438/pozvanka-AI-a-odpovednost.pdf
10. 4. 2024
ICTU aktuálně

Nový člen představenstva ICT UNIE

Řídící výbor pro informační společnost ICT UNIE na svém zasedání 23. ledna 2024 jmenoval členem představenstva ICT UNIE Aleše Kučeru. Aleš Kučera nahradil Tomáše Rutrleho, který rezignoval na člena představenstva a řídícího výboru ICT UNIE ke dni 1. ledna 2024.Ing. Aleš Kučera (*1964)Předseda představenstva NEWPS HOLDING SE.V roce 1987 získal inženýrský titul na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.Většinu své dosavadní profesní dráhy strávil v oblasti informačních a komunikačních technologií. Začínal ve společnosti ČEZ Energotechnika, dále TIS, TISWare a také Macron. V roce 1997 Aleš Kučera začal pracovat ve společnosti Novell jako marketingový manažer pro partnerské společnosti. Od roku 1998 působil jako ředitel společností Novell Praha a Novell Slovensko. V této roli odpovídal za realizaci strategie společnosti Novell v tomto teritoriu a za řízení a rozvoj obchodních a marketingových aktivit. Novell opustil na konci roku 2014 po 17 letech.V současné době působí na pozici předsedy představenstva evropské společnosti NEWPS HOLDING SE, která je 100% vlastníkem české společnosti NEWPS.CZ. Zároveň je jednatelem společnosti NEWPS MARKETING.Aleš Kučera byl jedním ze zakládajících členů tehdejšího prvního profesního sdružení IT firem – Sdružení pro informační společnost (dnes ICT UNIE).V současné době je předsedou Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu v Hospodářské komoře ČR.
12. 2. 2024
ICTU aktuálně

Dotazník - využití AI v podnikání

Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komoře ČR a ICT UNII není lhostejné, jak v České republice umíme pro podnikání využívat umělou inteligenci (dále jen „AI“). Naopak, chceme aktivně přispět k tomu, aby podnikatelé a firmy v ČR byli lídry AI, a tím se i Česká republika stala lídrem.  Rádi bychom požádali o 10 minut Vašeho času a vyplnění následujícího dotazníku:dotazník - využití AI v podnikáníCílem dotazníku je porozumět tomu, co by Vám pomohlo v podnikání a identifikovat problémy, které využívání AI brání. První část dotazníku je určena pro všechny, druhá navazující část dotazníku je pro dodavatele v oblasti AI. Za Vaši spolupráci bychom Vám rádi nabídli možnost vidět svoji společnost v kontextu ostatních – tedy jak jste na tom ve využívání AI, a zda Vám v této oblasti například „neujíždí vlak“.  Vaše názory a zpětná vazba nám pomohou nejen pochopit současný stav a identifikovat oblasti potřebující zlepšení. Současně bychom chtěli vytvořit společný návrh průmyslu a podnikatelské sféry pro vládu ČR, a sice jaké konkrétní kroky by měla učinit, aby lépe podporovala růst Vašeho podnikání s využitím AI.    Vhodnou pozicí ve Vaší společnosti pro vyplnění dotazníku je kombinace vedení společnosti  a IT.  Vaše účast je zcela dobrovolná a všechny informace poskytnuté v rámci tohoto dotazníku budou využity výhradně pro účely vyhodnocení tohoto dotazníku. Vámi poskytnuté informace nebudou nikde zveřejněny. Výstupem budou agregované údaje popisující celkovou situaci využívání umělé inteligence v průmyslu a podnikatelské sféře. Vaše odpovědi nám pomohou vytvořit podmínky pro akceleraci Vašeho podnikání s využitím AI. Dotazník můžete vyplňovat do 4.2.2024.Omlouváme se těm, kteří jsou členy více organizací zároveň a dostanou tak odkaz na dotazník z více stran. Děkujeme Vám předem za Váš čas a ochotu. Pevně věříme, že výsledky šetření pomohou především Vašemu podnikání.   S pozdravemZdeněk Zajíčekprezident Hospodářské komory ČR a ICT UNIE z.s.Daniel Urbangenerální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR
19. 1. 2024
ICTU aktuálně

Gentleman Pro 2023: Zdeněk Zajíček

Dne 1. prosince 2023 se uskutečnilo vyhlášení 28. ročníku Českých 100 Nejlepších. Prezident ICT UNIE Zdeněk Zajíček zde získal ocenění a stal se Gentleman Pro 2023 vyhlašované společností Comenius.Blahopřejeme!
4. 12. 2023
ICTU aktuálně

Státní pokladna Centrum sdílených služeb novým členem ICT UNIE

Dne 1. 11. 2023 se členská základna ICT UNIE rozrostla o společnost Státní pokladna Centrum sdílených služeb.Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. (SPCSS) je státní podnik, specializující se na zajišťování specifických ICT služeb veřejným institucím České republiky, především v oblasti IT infrastruktury a provozu datových center spolu s rozvojem státní části eGovernment Cloudu. SPCSS je významným prvkem kritické informační struktury státu.www.spcss.cz
27. 11. 2023
ICTU aktuálně

Vyjádření představenstva ICT Unie k tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj k problematice Digitalizace stavebního řízení (DSŘ)

ICT Unie se zásadně ohrazuje proti včerejší tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj a informacím obsaženým v materiálu, který ministerstvo předkládá na jednání Vlády ČR. Na základě veřejně dostupných informací je zjevné, že stav projektu digitalizace stavebního řízení je neuspokojivý a že termín jeho spuštění je přinejmenším ohrožen. Nezbývá než konstatovat, že plnou odpovědnost za jeho realizaci nese ze zákona MMR a přenášení takové odpovědnosti na jiné subjekty se proto jeví jako zcela účelové. ICT Unie skutečně do března 2022 spolupracovala s MMR jako nezávislý poradce, který v souladu se strukturou definovanou novelou stavebního zákona navrhl architekturu informačních systémů DSŘ. Námi navržená architektura byla výsledkem široké diskuse se zainteresovanými institucemi a organizacemi v rámci pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost, plně vycházela ze znění novely stavebního zákona a byla projednána a schválena Odborem hlavního architekta eGovernmentu na  MV ČR. Byla po celou dobu přípravy veřejně prezentována na všech relevantních odborných konferencích za účasti zástupců klíčových ministerstev a úřadů a také za účasti politiků napříč politickým spektrem. Rozhodně nebyla monolitická, jak uvádí MMR, ale naopak modulární, kdy byly informační systémy rozděleny do několika bloků, jejichž dodavatelé měli být vysoutěženi v otevřených veřejných soutěžích, aby bylo minimalizováno riziko vendor lock-inu.V Praze 22/9/2023Představenstvo ICT Unie
27. 9. 2023
ICTU aktuálně

Výroční konference e-government MIKULOV 2023

Proč už opravdu nemůže Česká republika váhat s nezbytnými strategickými investicemi a jak k nim má správně přistupovat? O tom hovořil prezident ICT UNIE Zdeněk Zajíček ve svém vystoupení 5. 9. 2023 na 15. ročníku výroční konference e-governmentu v Mikulově.Záznam z vystoupení: YouTube kanálu www.youtube.com/watch?v=wNwC6tUqUxA nebo na stránkách E-governmentu www.egovernment.czPrezentace ke stažení
19. 9. 2023
ICTU aktuálně

Zděnek Zajíček: Obíhat úřady musí data, nikoliv podnikatelé. Jednotné měsíční hlášení je první skvělý krok

Hospodářská komora oceňuje přístup ministerstva práce a sociálních věcí a resortu financí k digitalizaci podnikatelské agendy. Oba resorty spolu s Hospodářskou komorou a dalšími partnery ve druhé polovině příštího roku postupně spustí pilotní provoz projektu Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Ten by měl zajistit, aby státním institucím neposílali zaměstnavatelé stejné údaje vícekrát.„Pro firmy to bude jednoznačný benefit. Projekt sjednocuje hlášení pro Českou správu sociálního zabezpečení, Úřad práce, Finanční správu nebo Český statistický úřad. Obíhat tak budou data v systému, nikoliv podnikatelé po úřadech. Celý systém má fungovat na bázi jednotného měsíčního hlášení, které si úřady předají mezi sebou,“ vysvětlil prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček během kulatého stolu Hospodářské komory a ICT Unie v pražském Florentinu.Oba resorty je podle něho třeba brát jako dobré příklady pro další státní úřady, aby co nejrychleji a efektivně usnadnily život podnikatelům i běžným občanům. „Podnikatelé jsou i v dnešní digitální době bohužel stále zavaleni zbytečnou administrativní zátěží. A to i přesto, že se blíží účinnost zákona o právu na digitální služby v únoru 2025,“ dodává Zajíček.Zákon o právu na digitální služby č. 12/2020 Sb., označovaný také jako digitální ústava, stanoví, na jaké digitální služby mají občané ČR právo ve vztahu k orgánům veřejné moci. Zákon má garantovat právo požadovat od státu veškerou komunikaci elektronicky a usnadnit tak občanům i firmám komunikaci s úřady. Stejně tak má zajistit, aby nemuseli stejná data posílat státním úřadům vícekrát.Prvního kulatého stolu se vedle podnikatelů a zástupců IT byznysu zúčastnil ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd, vrchní ředitel sekce IT ministerstva práce a sociálních věcí Karel Trpkoš a vrchní ředitel Sekce ICT a projektového řízení na ministerstvu financí Radoslav Bulíř.
18. 9. 2023