Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Rozhoduje o všech zásadních záležitostech aktivit Spolku. Řádná valná hromada se koná minimálně jedenkrát ročně, a to vždy nejpozději do pěti měsíců od konce příslušného hospodářského roku.

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem Spolku a má maximálně 11 členů. Předsedou představenstva je prezident Spolku. Představenstvo má dva místopředsedy, kterými jsou předsedové řídících výborů. Členové představenstva jsou jmenováni a odvoláváni řídícími výbory. Představenstvo rozhoduje o všech věcech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě nebo dozorčí radě.

Předseda představenstva - Prezident

Mgr. Zdeněk Zajíček

funkční období: 2022 - 2025

Místopředsedové představenstva

Miloš Koděra

funkční období: 2022- 2025

Vlastimil Palata

funkční období: 2022 - 2025

Členové představenstva

Zuzana Fialová

funkční období 2022 - 2025

Václav Koudele

funkční období 2022 - 2025

Erik Langer

funkční období 2022 - 2025

Jaroslav Pejčoch

funkční oddobí 2022 - 2025

Marcel Procházka

funkční období 2022 - 2025

Martin Adam

funkční období 2023 - 2026

Aleš Kučera

funkční období: 2024 - 2027

Řídící výbor pro elektronické komunikace

Členem Řídícího výboru pro elektronické komunikace (ŘVEK) se stává každý člen ICT UNIE, který je právnická nebo fyzická osoba podnikající v předmětu podnikání zajišťování veřejných komunikačních sítí (§ 8, písm. a) zákona č.127/2005 Sb. ve znění pozdějších zákonů), která předloží jako součást žádosti o členství, také kopii osvědčení Českého telekomunikačního úřadu podle §14 zákona č.127/2005Sb.

Členové ŘVEK jsou voleni Valnou hromadou na 3 roky.

Řídící výbor volí předsedu, který je místopředsedou Představenstva, a maximálně další 4 zástupce do představenstva.

Předseda

Miloš Koděra

O2 Czech Republic a.s.

Erik Langer

Vodafone Czech Republic a.s.

Marcel Procházka

České Radiokomunikace a.s.

Martin Adam

T-Mobile Czech Republic a.s.

Řídící výbor pro informační společnost

Členem Řídícího výboru pro informační společnost (ŘVIS) může být zvolen každý člen ICT UNIE s výjimkou členů Řídícího výboru pro elektronické komunikace. 

Členové ŘVIS jsou voleni Valnou hromadou na 3 roky, mohou být voleni i opakovaně a to bez omezení. Řídící výbor volí předsedu, který je místopředsedou představenstva, a další čtyři zástupce do Představenstva.

Předseda

Vlastimil Palata

Aricoma Systems a.s.

Zuzana Fialová

Eviden Czech republic s.r.o.

Václav Koudele

Microsoft s.r.o.

Jaroslav Pejčoch

T-SOFT a.s.

Karel Vondráček

GEOREAL spol. s r.o.

Roman Zemánek

ICZ a.s.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je dohlížecím a kontrolním orgánem ICT UNIE. Členové Dozorčí rady volí ze svých řad předsedu, který řídí 
a svolává schůze Dozorčí rady.

Předseda

Ladislav Szathmári

Československá obchodní banka a.s.

Členové

František Korbel

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Tomáš Renčín

Triada, spol. s .r.o.

Kancelář

Kancelář ICT UNIE slouží k zajištění řádného a efektivního plnění všech administrativních funkcí a odpovídá za vnitřní chod Spolku. Dále zodpovídá za zabezpečení činnosti Pracovních skupin.

Šárka Štůlová

Petr Stiegler

David Stádník

Denisa Randová

Jaroslav Krupka