Cloud computing

Cíle jsou spolupráce s veřejnou správou na definici způsobu a pravidel využívání služeb cloud computing a návrhy na opatření napomáhajících vytvoření volného trhu sdílených ICT služeb, který není deformován nedovolenou veřejnou podporou státu

Organizační podpora

Šárka Štůlová

ředitelka kanceláře

Vedoucí pracovní skupiny

Václav Koudele

Digitalizace pracovněprávních vztahů

Pracovní skupina vznikla jako reakce na nesplněné usnesení Poslanecké sněmovny v rámci projednávání zákona č. 261/2021 Sb., vládní návrh zákona v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, tzv. DEPO, které bylo přijato 5.3.2021. 

Náplň práce pracovní skupiny je řešení doručování pracovněprávních dokumentů elektronickou cestou a legislativní řešení home office v souvislosti s neprojednaným návrhem KDU – ČSL z minulého volebního období

Vedoucí pracovní skupiny

Barbora Rázga

eIDAS/eWallet

Hlavní náplní skupiny je příprava pozice ICTU k novelizaci nařízení eIDAS, včetně nových aspektů z něho vyplývajících a posouzení možnosti jejich implementace zejména s ohledem na aktuální stav a připravenost odpovídajících služeb a potřebné infrastruktury na národní úrovni. Jedná se zejména o následující oblasti:


 • Zřízení evropské peněženky digitální identity včetně uvedení do souladu s technickými normami a doporučením
 • Definice architektury evropské peněženky digitální identity s vazbou na:
  • národní poskytovatele identit
  • služby vytvářející důvěru (kvalifikované elektronické podpisy a pečeti)
  • doklady vydanými pro danou osobu

Vedoucí pracovní skupiny

Radim Drgáč

Geoinformatika

Hlavní náplň a cíl pracovní skupiny: podpora realizace, a především rozvoje aktuálních projektů DTM, BIM a DSŘ, v programovém období 2021–2027, a to zejména u projektů s přesahem do oblasti Geoinformatiky.V rámci činnosti pracovní skupiny budou řešeny zejména následující oblasti:

 • Rozvoj DTM v období 2023+ (tj. navazující rozvoj na implementační fázi projektů)
 • Nové služby DTM pro podporu rozhodovacích procesů ve stavebním řízení (DSŘ)
 • Komplementarita datových struktur BIM a DTM a koncept sdílení údajů
 • Pozice DTM v Národní sadě prostorových objektů (NaSaPO)
 • Koncept jednotného pořizování digitálních prostorových dat nejvyšší úrovně podrobnosti v České republice

Vedoucí pracovní skupiny

Karel Vondráček

Kybernetická bezpečnost

Hlavním úkolem PS kybernetická bezpečnost je zajištění podrobných analýz dopadů novelizace zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti ve vazbě na změny zákona č.289/2005 Sb., o vojenském zpravodajství. Odborníci zapojení do činnosti pracovní skupiny provádí podrobné analýzy dopadů jednotlivých navrhovaných změn a připravují k těmto návrhům poziční dokumenty ICTU.

Zároveň se po dohodě s prezidentem ICTU účastní veřejných diskuzí k dané problematice a provádějí osvětu dotčených cílových skupin směrem k doporučením obsaženým v pozičních dokumentech ICTU.

Executive sponsor

Jaroslav Pejčoch

Vedoucí pracovní skupiny

Jakub Říha

Spisová služba

Pracovní skupina vznikla v červenci 2022 a reaguje na několik novinek v oblasti spisové služby.

 1. První z nich je návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Druhou významnou aktivitou je podíl na tvorbě Návrhu národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS), kde se pracovní skupina podílí prostřednictvím svých připomínek.
 3. Třetí aktivitou je podíl na tvorbě příloh k NSESSS. Pro tento účel byla zřízena užší pracovní skupina.
 4. Čtvrtou důležitou aktivitou jsou atestace elektronických systémů spisových služeb.
 5. Pracovní skupina si také určila za cíl podílet se na tvorbě změny zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Byl zpracován návrh dokumentu s názvem “Teze nového spisového zákona“ a jsme připraveni aktivně se podílet na této změně společně s MV, které předběžně avizovalo rozsáhlou změnu legislativy do roku 2026.

Vedoucí pracovní skupiny

Barbora Rázga

AI - dodavatelé

Hlavním společným cílem platformy AI je naučit české firmy dělat business s umělou inteligencí a také aktivně připomínkovat regulatorní návrhy v legislativě, a to jak evropské, tak české.

Vedoucí pracovní skupiny

Václav Koudele